Logo lektiko s.r.o.
6 let zkušeností, více než 50 úspěšných projektů

Produkty

Aktivity společnosti Lektiko primárně vycházejí z hlavního oboru naší činnosti: dotačního poradenství. Jelikož je to však obor rozsáhlý a široký a požadavky našich klientů někdy přesahují rámec tohoto oboru, netýkají se vždy naše aktivity přímo dotačního poradenství.

Od klinetů dostáváme nejčastěji úkoly následujícího charakteru:

 • realizace výběrového řízení na dodavatele záměru (zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách nebo mimo režim zákona – zakázky malého rozsahu)
 • publicita (všeobecně prezentace, propagace, zpracování tiskovin, turistické informace, obsah internetových stránek)
 • marketing (marketingová šetření, průzkum veřejného mínění, marketingová strategie)
Pro naše klienty máme připravenou nabídku služeb z těchto oblastí:

PŘÍPRAVA aneb„Dvakrát měř a jednou řež“!

Kvalitní a promyšlená příprava zvyšuje pravděpodobnost dosažení cíle a úspěchu v jakékoliv oblasti. I v otázkách získávání dotací je nutné přípravu nezanedbat. Naše společnost garantuje zahájení přípravy s dostatečným předstihem, upravení záměru či připravení všech příloh z žádosti, tak aby neklesa šance na získání dostace a zisk dotace byl reálný.

Dotační audit

 • Posouzení jednoho či více záměrů z hlediska dostupných dotačních možností
 • Výběr vhodného dotačního programu a rozbor požadavků pro podání žádosti
Získáte: Informace, zda je konkrétní záměr podporovatelný z dotačních programů, informace o přípravě důležité pro samotné požádání o dotaci

Monitoring dotačních možností

 • Kontinuální sledování vyhlašovaných a plánovaných výzev se zaměřením na konkrétní záměry a požadavky klienta
Získáte: Přehled o vývoji dotačních možností ve vztahu k Vašim záměrům

Koordinace přípravy projektů

 • Dlouhodobá koordinace přípravy Vašeho záměru ve vztahu k podmínkám vhodného dotačního programu na základě vytvořeného harmonogramu
 • Příprava projektové dokumentace, spolupráce s projektanty, úřady, tvorba analýz a příprava dalších podkladů
Získáte: Organizace přípravy složitějších a dlouhodobějších záměrů

Analýza absorpční kapacity

 • Posouzení jednoho či více záměrů z hlediska dostatku finančních prostředků v dotačních programech vhodných pro daný záměr
Získáte: Informace o tom, zda je ve vhodném programu ještě dostatek finančních prostředků na podporu Vašeho záměru, při možnosti čerpání z více dotačních fondů, výběr takové kombinace, u nichž je získání podpory reálné

Příprava projektových žádostí

 • Kompletní příprava žádostí včetně povinných a nepovinných příloh
 • Zajištění podání žádosti podle požadavků konkrétní výzvy
 • Komunikace s poskytovatelem dotace až do podpisu smlouvy o dotaci
Získáte: Kompletní přípravu žádosti o dotaci, možnost podání žádosti o dotaci naší firmou, možnost přenechání veškeré komunikace s poskytovatelem dotace naší společnosti

Vše pro bezproblémovou a snadnou realizaci

Administrativní vedení a pozornost zaměřená na správnost dodržení podmínek dotačního programu je jednou ze základních předpokladů proplacení finančních prostředků, které Vám byly přislíbeny ve smlouvě. Vyplatí se Vám tuto oblast nepodcenit a realizovat obsah Vašeho záměru způsobem, jaký po Vás požaduje dotační program.

Koordinace projektu

 • Koordinace administrativy spojené s vedením dotovaného projektu podle podmínek, které vyžaduje konkrétní dotační program
Získáte: Kompletní vedení administrativní stránky realizace projektu podle podmínek dotačního programu

Výběrové řízení

 • Zajištění výběru dodavatele podle podmínek zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, případně podle podmínek dotačního programu
Získáte: Zajištění kompletní odborné administrativy spojené s výběrem dodavatele

Archivace

 • Shromáždění a přehledné seřazení všech potřebných dokumentů z realizace projektu včetně identifikování možných problémů spojených s kontrolou
Získáte: Přehledně seřazené dokumenty z realizace v projektové složce a identifikaci slabých míst pro případnou kontrolu

Projektová dokumentace

 • Příprava studií, dokumentace pro územní a stavební řízení, položkové rozpočty
Získáte: Studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a položkové rozpočty

Optimalizace rozpočtu

 • Analýza nastavení rozpočtu akce, optimalizace struktury výdajů, které jsou v rozpočtu uvedeny
Získáte: Optimalizace (ve velké většině snížení) plánovaných nákladů na akci

Jediným způsobem, jak lze ovlivnit budoucnost, je snaha ji vytvářet. Principem strategického myšlení je koncepční vytváření představy o tom, jak si přejeme, aby budoucnost vypadala. Jde o jednoznačné stanovení cílů, přičemž při cestě k jejich dosažení neztrácíme čas ve slepých uličkách.

Hodnotící a srovnávací marketingové materiály

 • Analýza dostupných informací o obci, občanech, jejich mínění a stanovení možného směru vývoje obce
 • Na základě společných jednání zástupců veřejné, komerční i neziskové sféry konkretizování směrů do oblastí vývoje obce
Získáte: Analýzu zájmu občanů týkající se dalšího rozvoje území, dohodnutí priorit a rozvojových oblastí obce, vytvoření a schválení strategie rozvoje obce

Akční plán

 • Vytvoření seznamu konkrétních aktivit, kterých má být za dané období dosaženo (zohlednění vlastních strategických vizích)
 • Pravidelná aktualizovace seznamu vzhledem k vývoji a možnostem, které ovlivňují jednotlivé, vytipované aktivity
Získáte: Seznam jednotlivých kroků a aktivit, které je potřeba realizovat za časové období,

Komunitní plánování

 • Zapojení občanů do rozhodování o strategických otázkách rozvoje obce či města
 • Pomocí vhodného metody výzkumu zjistit názor občanů na jakoukoliv problematiku rozvoje lokality a dosáhnout společného konsensu
Získáte: Informace o veřejném mínění

Studie proveditelnosti

 • Posouzení jednotlivých variant realizace záměru s vazbou na své silné a slabé stránky
 • Doporučení vhodné varianty řešení záměru při zohlednění věcné i finanční stránky
Získáte: Studii proveditelnosti vč. posouzení cost-benefit analýzy

Cost - Benefit

 • Posouzení nutných nákladů na investici v porovnání s příjmy či přínosy, které z investice plynou
Získáte: Cost – Benefit analýzu

Právní poradenství pro veřejnou správu

 • Správné nastavení smluvních závazků, plateb či penále v případě pozdních plateb
 • Systematický přístup k těmto otázkám a předcházení zbytečným komplikacím díky vyjasnění si problému hned na počátku
Získáte: Analýzu existujících smluv, možnost přípravy smluv, přípravu podkladů pro radu či zastupitelstvo, konzultaci právních záležitostí, možnost právního řešení přestupků v obci

Právní poradna pro občany

 • Pomoc se smluvními závazky a důsledky z nich vyplývající
 • Přístup k běžným sousedským sporům z hlediska Občanského zákoníku a ujasněním si vlastních práv a povinností
Získáte: Právní pomoc občanům, sleva na klasické právní služby